Informacija

Konfidencialitātes politika
KLUBA «PALMS BEACH CLUB» KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

1. Termini

«Politika» – esošā konfidencialitātes politika (personas datu apstrādes politika);

«Klubs» – «Palms Beach Club», kas atrodas, Mūkupurva ielā 1C, Rīgā, Latvijā.

«Vietne» – Kluba interneta vietne ar domēna nosaukumu www.palms.lv

«Mobilā lietojumprogramma» – Kluba «Palms Beach Club» mobilā lietojumprogramma mobilo sakaru tehniskajām ierīcēm.

«Lietotājs» («Lietotāji») – Vietnes un/vai Mobilās lietojumprogrammas lietotājs, kā arī persona, kas izmanto Kluba pakalpojumus saskaņā ar vienas dienas (ciemiņa) kontraktu, jeb ilgtermiņa kontraktu (kluba karte);

«Personas dati» (vai «personas informācija») – jebkura informācija par Lietotāju, ar kā palīdzību tieši vai pastarpināti, ir iespējams noteikt viņa personību;

«Servisi» – Vietnes un Mobilās lietojumprogrammas jebkura veida funkcionālās iespējas, kas Lietotājam sniedz iespēju sadarboties ar Klubu, tostarp iesniedzot Klubam attiecīga veida personas datus. Servisi var ietvert cita starpā: kluba kartes pasūtīšanu un iesaldēšanu, pierakstu uz izmēģinājuma nodarbību, pierakstu un personālo treniņnodarbību, reģistrāciju pasākumam, privāto kabinetu.

«Pakalpojumi» – nozīmē Kluba sniegtos pakalpojumus.2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Politika ir attiecināma jebkuriem personas datiem, ko Klubs var saņemt par Lietotāju, Vietnes, Mobilās lietojumprogrammas lietošanas laikā, noslēdzot un veicot jebkuru kontraktu izpildi no Kluba puses Lietotāja sakarā, un kontraktus, saskaņā ar kuriem Lietotājs ir labuma guvējs, - neatkarīgi no tā, vai tiek veikta šādu personas datu ievākšana ar Vietnes, Mobilās lietojumprogrammas starpniecību, vai arī Kluba personāla darbiniekiem, privātā veidā komunicējot ar Lietotāju, aizpildot dokumentus Kluba telpās.

2.2. Lietotāja personas datu apstrādi, ieskaitot datus, kas tiek iegūti Vietnes un/vai Mobilās lietojumprogrammas lietošanas gaitā, organizē un veic Klubs.

2.3. Minētā Politika ir Kluba Noteikumu pielikums. Lietotājam noslēdzot kontraktus ar Klubu, kā arī noslēdzot ar Klubu kontraktus, saskaņā ar kuriem Lietotājs ir labuma guvējs, Lietotājs iepazīstas ar Konfidencialitātes politiku tādā kārtībā, kāda ir paredzēta šajā sakarā Kluba noteikumos.

2.4. Vietnes, Mobilās lietojumprogrammas un Kluba pakalpojumu izmantošana nozīmē bezierunu Lietotāja piekrišanu šai Politikai, un tajā minētajiem mērķiem, termiņiem, personas datu apstrādes veidiem un nosacījumiem; ja Lietotājs nepiekrīt minētajiem nosacījumiem, tad viņš nedrīkst izmantot Mobilās lietojumprogrammas, Vietnes, Kluba pakalpojumus.

3. Lietotāja personas informācija, kuras apstrādi veic Klubs.

3.1. Lietotājam izmantojot Mobilās lietojumprogrammas, Vietnes Kluba sniegtos pakalpojumus, Klubs var veikt šāda veida Lietotāja personas datu apstrādi:

(а) Personas informācija, kuru Lietotājs sniedz par sevi patstāvīgi, Mobilās lietojumprogrammas uzstādīšanas laikā savās ierīcēs, servisu izmantošanas laikā, noslēdzot ar Klubu kontraktus, saskaņā ar kuriem Lietotājs ir puse vai labuma guvējs, un, veicot minēto, kontraktu izpildi. Iesniegšanai paredzētā, obligātā informācija ir īpašā veidā iezīmēta. Cita veida informāciju Lietotājs sniedz pēc saviem ieskatiem.

(b) Dati, kas automātiski tiek nodoti Klubam Vietnes izmantošanas procesa gaitā un Lietojumprogrammas izmantošanas laikā, tostarp IP adrese, cookie failu dati, informācija par Lietotāja pārlūkprogrammu (vai kādu citu programmu, ar kuras palīdzību tiek veikta piekļuve Servisiem), Lietotāja izmantoto ierīču un programmnodrošinājuma tehniskie parametri, piekļuves servisiem datums un laiks, pieprasīto lapu adreses un cita, tamlīdzīga informācija.

3.2. Lietotājam izmantojot Vietni un Mobilo lietojumprogrammu, Klubs nepārbauda personas informācijas ticamību, ko sniedz Lietotājs, un viņam nav iespējas novērtēt viņa rīcībspēju. Taču Klubs rīkojas saskaņā ar to, ka Lietotājs sniedz ticamu un pietiekamu personas informāciju, un uztur šo informāciju aktuālā stāvoklī.

4. Lietotāja personas informācijas apstrādes mērķi, termiņš un veidi

4.1. Klubs ievāc tikai tādu personas informāciju, kas ir nepieciešama, lai sniegtu Lietotājam pakalpojumus, servisus, Mobilās lietojumprogrammas funkcionēšanu, izpildītu kontraktus ar Lietotāju, kā arī, lai noslēgtu šādus kontraktus, pēc Lietotāja iniciatīvas vai arī noslēdzot kontraktus, saskaņā ar kuriem Lietotājs būs labuma guvējs.

4.2. Ievākto informāciju Klubs uzglabā un apstrādā tikai tādu termiņu laikā, kas ir nepieciešami, lai veiktu zemāk esošajā, 4.3 punktā, minētā izpildes sakarā, izņemot gadījumus, kad likumā tiek noteikts cits termiņš attiecībā uz personas informācijas uzglabāšanas obligāto termiņu.

4.3. Lietotāja personas informāciju Klubs apstrādā šādā nolūkā:

4.3.1. Lietotāja identifikācijas kā puse, vai labuma guvējs, servisu un kontraktu ar Klubu ietvaros, šāda veida kontraktu izpildes laikā, tostarp, lai nodrošinātu Lietotāja tiesību izpildi minēto kontraktu sakarā, kā arī, lai noslēgtu kontraktus pēc Lietotāja iniciatīvas, noslēgtu kontraktus, saskaņā ar ko Lietotājs būs labuma guvējs;

4.3.2. Sakari ar Lietotāju, tostarp nosūtot paziņojumus, pieprasījumus un informāciju, kas attiecas uz servisu, pakalpojumu sniegšanas kontraktu noslēgšanas un izpildes izmantošanu, kā arī Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādei.

4.3.3. Servisu un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, to izmantošanas ērtības uzlabošana, jaunu servisu izstrāde, jaunu pakalpojuma veidu ieviešana;

4.3.4. Lietotājam adresētu reklāmas un Kluba, tā partneru materiālu, kuros ir informācija par akcijām, pasākumiem, notikumiem, jaunajiem pakalpojumiem un piedāvājumiem, piegāde (pie nosacījuma, ja Lietotājs šajā nolūkā ir paudis savu piekrišanu).

4.3.5. Statistikas un citu pētījumu veikšana, saskaņā ar bezpersoniskiem datiem.

4.4. Klubs veic jauktu (automatizēta un neautomatizēta) personas datu apstrādi.

4.5. Klubs neveic Lietotāja personas informāciju pārrobežu translēšanu.

4.6. Iepazīstoties ar šo Politiku, līdz servisu izmantošanas uzsākšanai, Lietotājs var sniegt piekrišanu savas personas informācijas izmantošanai, lai viņam tiktu piegādāti adresētie reklāmas materiāli (4.3.4 punkts), un izvēlēties minētās informācijas sniegšanas veidu (SMS ziņas, elektroniskā pasta vēstules). Ja nepastāv šādas, personas datu, apstrādes piekrišanas, kas tiek iegūta Lietotājam izmantojot servisus, tad personas datu apstrāde minētajos nolūkos nav pieļaujama. Attiecīgā piekrišana var tikt atsaukta, tostarp Klubam ir pienākums pārtraukt Lietotāja personas datu izmantošanu, kas tika iegūti servisu izmantošanas sakarā, reklāmas virzīšanas nolūkā. Iepriekšēji veiktā izvēle, attiecībā par reklāmas materiālu saņemšanas veidu var tikt vēlākā gaitā mainīta Lietotāja Vietnes „Privātajā kabinetā" vai ar Mobilajā lietojumprogrammā (ja vien Lietotājam ir „Privātais kabinets"). Neatkarīgi no tā, vai Lietotājs ir devis savu piekrišanu reklāmas materiālu saņemšanas sakarā, iepazīstoties ar Politiku, Mobilās lietojumprogrammas izmantošanas laikā, viņš var jebkurā brīdī piekrist vai atteikties no reklāmas push ziņojumu saņemšanas Mobilās lietojumprogrammas iestatījumos.

4.7. Īpašu personas datu kategoriju ievākšanas gadījumā, lai noteiktu un īstenotu Lietotāja tiesības kontraktu sakarā, minēto personas datu apstrāde jebkuru citu mērķu sakarā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad Lietotājs ir paudis savu rakstisku piekrišanu.

5. Lietotāja personas informācijas apstrādes noteikumi un tās nodošanas trešajām personām noteikumi.5.1. Attiecībā uz Lietotāja personas informāciju tiek saglabāta tās konfidencialitāte, Klubam ir pienākums neizpaust trešajā personām un neizplatīt personas datus bez Lietotāja piekrišanas. Konfidencialitātes noteikumi nav attiecināmi tādiem gadījumiem, kad Lietotājs brīvprātīgi ir veicis savas personas informācijas padarīšanu par pieejamu neierobežotam personu lokam.

5.2. Iepazīstoties ar šo Politiku, Lietotājs piekrīt, ka Klubam ir tiesības nodot Lietotāja personas informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

5.2.1. Nodošana ir nepieciešama, lai Lietotājam nodrošinātu Vietnes lietošanu, Mobilās lietojumprogrammas lietošanu, kā arī, lai izpildītu konkrētu kontraktu ar Lietotāju, vai arī kontraktu, saskaņā ar kura nosacījumiem, Lietotājs ir labuma guvējs;

5.2.2. Nodošana norit pārdošanas sakarā vai biznesa cita veida nodošanas sakarā (pilnībā vai daļēji), tostarp iegādātājam pāriet visas saistības, attiecībā par minētās Politikas noteikumu ievērošanu, saistībā ar viņa iegūto personas informāciju.

5.2.3. Lai nodrošinātu Kluba vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu aizstāvību tādos gadījumos, kad Lietotājs pārkāpj šo Politiku, servisu izmantošanas noteikumus, ar Klubu noslēgtos kontraktus, un citos gadījumos, pie nosacījuma, ka likumā nav paredzēta nepieciešamība saņemt no Lietotāja atsevišķu rakstisku piekrišanu par šo darbību veikšanu. Klubam nekādā gadījumā nav tiesības nodot minēto mērķu sakarā trešajām personām tos personas datus, kas ir attiecināmi ar likumu īpašām kategorijām;

5.2.4. Lietotāja personas informācijas apstrādes rezultātā, tās depersonalizācijas laikā ir iegūti depersonalizēti statistikas dati, kas tiek nodoti trešajai personai, lai veiktu pētījumus, darbus vai sniegtu pakalpojumus Kluba uzdevuma sakarā.

5.3. Bez lietotāja piekrišanas, viņa personas datu nodošana ir iespējama tikai tādos gadījumos, ko paredz Krievijas vai citu, spēkā esošo likumdošanu, normas, likumā noteiktās procedūras ietvaros.

6. Personas informācijas izmaiņas, precizēšana, bloķēšana un dzēšana. Datu obligāta uzglabāšana un to apstrāde.

6.1. Lietotājam ir tiesības likumā noteiktajā veidā un kārtība un saskaņā ar tā noteikumiem, Klubam nosūtīt pieprasījumu par Kluba apstrādājamo Lietotāja personas datu sarakstu, pieprasīt veikt to precizēšanu, bloķēšanu vai iznīcināšanu tādā gadījumā, ja personas dati nav pilnīgi, ir novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai arī nav vajadzīgi minētā apstrādes mērķa labad, kā arī veikt likumā noteiktos pasākumus savu tiesību aizsardzības sakarā.

6.2. Ja Lietotājam ir savs „Privātais kabinets" Vietnē un/vai Mobilajā lietojumprogrammā, Lietotājs drīkst jebkurā brīdī mainīt (atjaunot un papildināt) viņa sniegto personas informāciju, kas atrodas „Privātajā kabinetā" vai tās daļu, tostarp lietojot personas datu rediģēšanas funkciju, kas atrodas sadaļā „Personas dati".

6.3. Turklāt lietotājs drīkst arī dzēst Vietnes vai Mobilās lietojumprogrammas „Privātajā kabinetā" esošo informāciju, tostarp izmantojot funkciju „Likvidēt kontu" sadaļā „Privātais kabinets". Konta likvidēšana šādam Lietotājam rada neiespējamību turpmākā gaitā izmantot sadaļu „Privātais kabinets".

6.4. Minētās Politikas 6.1-6.3 punktā paredzētās tiesības, var tikt ierobežotas saskaņā ar likuma prasībām. Konkrēti, šādi ierobežojumi var paredzēt Kluba pienākumu saglabāt mainīto vai Lietotāja izdzēsto informāciju tādā termiņā, ko nosaka likums, un nodot šāda veida informāciju saskaņā ar likumā noteikto procedūru, valsts pilnvarotajai institūcijai. Lietotāja personas datu apstrāde viņa kontrakta ar Klubu darbības laikā (kontrakts, kas noslēgts ar Klubu viņa interesēs), var noritēt bez Lietotāja atsevišķas piekrišanas saņemšanas, un var turpināties pēc šādas piekrišanas atsaukšanas, attiecīgā kontrakta darbības laikā, tā izpildei nepieciešamajā apmērā.

6.5. Savas personas informācijas izmaiņas un dzēšana no Lietotāja puses Vietnes un/vai Mobilās lietojumprogrammas sadaļā „Privātais kabinets" neizraisa automātisku precizēšanu vai personas datu iznīcināšanu, ko Lietotājs Klubam ir sniedzis jebkurā citā veidā. Viena un tā paša Lietotāja personas datu atšķirības, kas tikuši iesniegti Klubam dažādos veidos, var apgrūtināt Lietotāja kontraktu izpildi (kontrakti, kas ir noslēgti Lietotāja interesēs) ar Klubu. Ja rodas šādas atšķirības, Klubs vēršas pie Lietotāja ar lūgumu izskaidrot un precizēt minēto gadījumu.

7. Personas informācijas apstrāde ar Cookie failu un skaitītāju palīdzību.

7.1. Cookie faili, ko Klubs nodod Lietotāja aprīkojumam un Lietotāja aprīkojumam nododot Klubam, var tikt izmantoti no Kluba puses, lai Lietotājam sniegtu personalizētu informāciju, lai veiktu mērķtiecīgāku reklāmu, kā arī, lai uzlabotu Vietnes darbību.

7.2. Lietotājs apzinās, ka viņa izmatotajam aprīkojuma un programmnodrošinājumam, ko viņš izmanto vietņu un interneta tīmekļa apmeklēšanai, var piemist operāciju aizliegšanas funkcija ar cookie failiem (jebkurām vietnēm vai konkrētām vietnēm), kā arī iepriekš saņemto cookie failu dzēšanas funkcija. Ar informāciju par cookie failu atslēgšanas un dzēšanas veidiem, Lietotājs var iepazīties viņa izmantotās interneta pārlūkprogrammas izziņas sadaļās.

7.3. Klubam ir tiesības noteikt, ka konkrēta servisa sniegšana ir iespējama tikai tajā gadījumā, kad Lietotājs ir akceptējis cookie failu saņemšanu un iegūšanu.

7.4. Cookie faila struktūru, tā saturu un tehniskos parametrus nosaka Klubs, un tie var tikt mainīti bez Lietotāja iepriekšēja brīdinājuma.

7.5. Kluba ievietotie skaitītāji Vietnē, var tikt izmantoti Lietotāja cookie failu analīzei, kā arī, lai nodrošinātu statistikas informācijas ievākšanu un apstrādi par Vietnes izmantošanu, kā arī, lai nodrošinātu to kopējo veiktspēju vai arī atsevišķu konkrētu funkciju darbību. Skaitītāju darbības tehniskos parametrus nosaka Klubs, un tie var tikt mainīt bez iepriekšēja Lietotāja brīdinājuma.

8. Lietotāja personas informācijas aizsardzības sakarā veicamie pasākumi.

8.1. Klubs veic nepieciešamos un pietiekamos tiesiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu likuma normu prasību ievērošanu, Lietotāja personas informācijas aizsardzību pret nelikumīgu un gadījuma piekļuvi, pret to iznīcināšanu, mainīšanu, bloķēšanu, kopēšanu un izplatīšanu, kā arī pret citam veida nelikumīgām darbībām ar to no trešo personu puses.

8.2. Līdztekus iepriekšminētajiem pasākumiem, tiek veikti tehniska rakstura pasākumi, kas ir vērsti, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi sistēmā, kurās tiek uzglabāti personas dati, personas datu rezervēšanu, personas datu nesēju saglabātības nodrošināšanu, un citus nepieciešamos drošības pasākumus.

9. Konfidencialitātes politikas izmaiņas. Izmantotās tiesības

9.1. Klubam ir tiesības veikt izmaiņas minētajā Konfidencialitātes politikā. Ieviešot izmaiņas aktuālajā redakcijā, tiek minēts pēdējās atjaunināšanas datums. Ja neko citu neparedz jaunā Politikas redakcija, tad tā stājas spēkā:

(a) Attiecībā par personas datu apstrādi Vietnes un Mobilās lietojumprogrammas izmantošanas gaitā – no to izvietošanas brīža Vietnē un Mobilajā lietojumprogramma (savukārt, attiecībā uz Lietotāja piekrišanu jaunajiem personas datu mērķiem apstrādes veidiem un noteikumiem, ja šāda piekrišana ir obligāta saskaņā ar likumu – no viņa iepazīšanas brīža ar Politikas jauno redakciju).

(b) Citu persona datu apstrādes gadījumu sakarā – no brīža, kad Lietotājs ir iepazinies ar jauno redakciju Kluba reģistrācijā pie dežūrējošā administratora.

9.2. Saistībā ar šo Politiku un attiecībām Lietotāja un Kluba starpā, kas rodas minētas Konfidencialitātes politikas piemērošanas sakarā, ir jāpiemēro Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas normas.

10. Atgriezeniskā saite. Jautājumi un ierosinājumi

10.1. Lietotājam ir tiesības visus ierosinājumus un jautājumus, minētās Politikas sakarā, nosūtīt elektroniski, rakstot uz Kluba elektronisko pastu: info@palms.lv, vai arī adresējot uz Kluba adresi: Mūkupurva iela 1C, Rīga, Latvija.Iekšējās kārtības noteikumi

1. Palms Beach Club piedāvātie pakalpojumi paredzēti izmantošanai visiem klientiem – kluba biedriem un personām, kuras izmanto kluba pakalpojumus, pamatojoties uz vienreizēju caurlaidi. Atrodoties klubā, visiem klientiem ir pienākums ievērot kluba iekšējās kārtības noteikumus.

2. Noslēdzot Līgumu, Kluba biedriem ir pienākums veikt attiecīgu reģistrācijas procedūru Klubā: anketas datu aizpildīšana, Kluba plastikāta kartes noformēšana, fotografēšana.

3. Klubam ir tiesības veikt izmaiņas kluba darba laikā, cenu lapā, sarakstā un citas.

4. Klubam ir tiesības uzglabāt savu klientu personas datus un fotogrāfijas, izmantojot speciālu programmu pakalpojumu sniegšanas un drošības nodrošināšanas nolūkā.

5. Lai nodrošinātu drošību, klubā tiek veikta videonovērošana.

6. No visiem klientiem tiek sagaidīta tīrības un kārtības uzturēšana, kā arī pieklājīga uzvedība kluba telpās. Klienti nedrīkst traucēt citiem klientiem vai sagādāt tiem neērtības, kad viņi atrodas Klubā.

7. No visiem klientiem tiek sagaidīta apzinīga attieksme pret kluba inventāru.

8. Klients pats uzņemas atbildību par trenēšanos klubā. Ja rodas veselības problēmas, iesakām pirms treniņa konsultēties ar ģimenes ārstu. Klientam ir nekavējoties jāinformē treneris par traumām un savainojumiem. Traumas gūšanas gadījumā klientiem ir jāinformē savs treneris un klubs ne vēlāk pirms treniņa sākuma.

9. Pakalpojumus, t.sk. treniņu vadīšanu un klientu konsultēšanu, Palms Beach Club sniedz tikai Palms Beach Club pilnvarotas personas. Klientam ir aizliegts bez iepriekšējas rakstiskas Palms Beach Club piekrišanas sniegt citiem klientiem jebkurus no iepriekš minētajiem pakalpojumiem. Ja klients sniegs treniņu pakalpojumus citām personām, neņemot vērā Kluba personāla aizrādījumus, tad Palms Beach Club ir tiesības atcelt klienta līgumu vienpusējā kārtā un aizliegt klientam izmantot Klubu.

10. Apmeklētāji volejbola laukumā atrodas tikai apmaksātajā laikā. Ja laukumā atrašanās laiks pagarinās, tad klientiem jāapmaksā pagarinātais laiks.

11. Aizejot no laukumā ātrāk par apmaksāto laiku, nauda netiek atmaksāta.

12. Ienākot sporta klubā, paziņojiet, lūdzu, administratoram – kurp jūs ejat: uz trenažieru zāli, uz volejbolu, uz grupas treniņu vai kafejnīcu.

13. Dalība klubā ir personīga, un kluba biedra karti ir aizliegts nodot citām personām. Ja biedra karti izmanto cita persona, tad Klubam ir tiesības atņemt šai personai karti vai ņemt no personas bez biedra kartes maksu par vienreizēju ieeju saskaņā ar cenu lapu par katru konstatēto pārkāpumu.

14. Dežurējošajam administratoram, kurš ielaiž klientus, ir tiesības pieprasīt klientam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Tādā gadījumā klientam ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.

15. Biedra kartes pazaudēšanas gadījumā nekavējoties informēt par to klubu, biedram tiek izsniegta jauna karte, par kuru jāsamaksā saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu.

16. Persona, kas apmeklē klubu ar vienreizēju caurlaidi vai kuponu, saņems no dežurējošā administrators atslēgu-aproci, kas jāatdod dežurējošam administratoram, izejot no kluba.

17. Higiēnas un drošības nodrošināšanai, klienti Klubā apņemas valkāt sporta telpai piemērotu apģērbu un apavus. Treniņu laikā smiltīs, lai nodrošinātu klienta drošību, nav atļauts valkāt sandales vai citus apavus. Lai nodrošinātu klienta drošību un higiēnu dušā, saunā un sāls istabā – klientiem ieteicams valkāt čībiņas.

18. Smēķēšana un alkohola un narkotiku lietošana, kā arī atrašanās Kluba teritorijā alkohola vai narkotiku reibuma stāvoklī ir stingri aizliegta.

19. Sporta kluba telpā nedrīkst ēst līdz atnestu pārtiku.

20. Treniņos atļauts piedalīties personām no 12 gadu vecuma, turklāt visi klienti, kas jaunāki par 16 gadiem, var izmantot klubu tikai pilngadīgas atbildīgās personas vai trenera uzraudzībā, un izņēmuma gadījumos – trenera uzraudzībā īpašas treniņu paketes ietvaros, kas paredzēta personām līdz 16 gadu vecumam. Dalības līgums ar Palms Beach Club tiek parakstīts ar klientiem, kas vecāki par 16 gadiem. Līgumu saistībā ar nepilngadīgo paraksta viņa juridiskais pārstāvis – vecāks vai aizbildnis. Uz trenažieru zāli un grupu treniņiem aizliegts ņemt līdz personas, kas jaunākas par 12 gadiem, un atstāt bez pieskatīšanas Kluba telpās.

21. Ja klientam ir jāpamet treniņš pirms tā beigām svarīga iemesla dēļ, tad treneris ir jāpabrīdina pirms nodarbības sākuma.

22. Kluba biedra vai apmeklētāja izdarītas zādzības konstatēšanas gadījumā zādzības izdarītājam tiek uzlikts neizbēgams mūža aizliegums apmeklēt klubu, bet maksa par nopirkto kluba paketi netiek atmaksāta. Klubam ir tiesības pieprasīt atlīdzināt zaudējumu, kas saistīts ar zādzību.

23. Skapji ģērbtuvēs ir paredzēti izmantošanai tikai kluba darba laikā un treniņu apmeklēšanas laikā. Aizliegts atstāt skapjos personīgās mantas uz visu dienu vai nakti, kad kluba biedrs neatrodas treniņā. Visas mantas, kuras skapīti atrodas pēc kluba darba laika beigām, tiek uzskatītas par atstātām. Klubs nodrošina visu skapīšu atbrīvošanu no atstātajām mantām katru dienu pēc kluba darba laika beigām.

24. Aizejot no Kluba, Kluba biedram ir jānoliek vietā vai jāatdod Kluba dežurējošam administratoram skapīša atslēga. Ja skapīša atslēga būs bojāta vai pazaudēta, tad Kluba biedram ir jāsamaksā kompensācija saskaņā ar cenu lapu.

25. Jebkuras mantas, kas tiks pazaudētas un atrastas Klubā, tiks uzglabātas pie dežurējošā administratora 7 kalendārās dienas.

26. Klientam ir jāatstāj Klubs pirms tā aizvēršanas.

27. Klientu miera interesēs nav ieteicams lietot mobilos tālruņus treniņu laikā.

28. Sēžot saunā vai sāls istabā, zem sevis obligāti jāpaklāj dvielis. Kluba telpās aizliegts skūties, krāsot matus, mazgāt veļu un darīt citas, citiem traucējošas darbības.

29. Saunā un dušā aizliegts izmantot eļļas, medu, sāli un citus ķermeņa kopšanas līdzekļus. Saunā stingri aizliegts liet ūdeni uz akmeņiem.

30. Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanas vai rupjas un sliktas uzvedības gadījumā personālam ir tiesības palūgt apmeklētājam iet prom, noteikt klientam naudas sodu un/vai slēgt biedra karti uz noteiktu laiku, vai atcelt klienta biedra līgumu vienpusējā kārtā. Šai gadījumā maksa par kluba paketi un caurlaidi netiek atmaksāta. Klubam ir tiesības pieprasīt atlīdzināt klubam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.

31. Klubs neatbild par klientu personīgo īpašumu. Klubs arī neatbild par saslimšanu vai nelaimes gadījumu, kas noticis klienta paša darbību rezultātā vai nepārvaramas varas apstākļu ietekmē.

Administrācija

PALMS Beach ClubPar cookie failu izmantošanu
Palms.lv interneta vietne izmanto cookie tehnoloģiju. Cookie failu izmantošana ir saistīta ar visiem, zemākesošajiem tiesiskajiem principiem, un mums tie ir nepieciešami, lai veiktu likumā noteikto saistību izpildi, nodrošinātu līguma noteikto un apsolīto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, iespēju piedāvāt daudz personalizētāku un ērtāku pakalpojumu arī mārketinga nolūkos, ja Jūs šajā sakarā sniegsiet savu piekrišanu.

Cookie-faili — neliela izmēra teksta faili, kuri ar servera interneta vides starpniecību tiek lejupielādēti lietotāja datorā. Tādējādi pārlūkprogramma, katrā interneta vides izmantošanas seansā var nodot cookie failu informāciju atpakaļ, ar mērķi atpazīt lietotāju.

Pēc Jūsu izvēles, cookie failus var atspējot pārlūkprogrammas iestatījumos. Konkrētos gadījumos tas var palēnināt pārlūkprogrammas darbību vai arī samazināt attiecīgo vietņu funkcionālu, vai arī liegt tiem piekļuvi.

Mēs izmantojam ar cookie failu palīdzību ievākto informāciju šādos nolūkos:

· Funkcionālie cookie-faili un pakalpojuma sniegšana: Сookie-faili ir svarīgi mūsu vietnes darbības un elektronisko pakalpojumu darbības sakarā, pateicoties tiem, tiek nodrošināta vietnes un pakalpojumu komfortabla un vienmērīga izmantošana. Piemēram, ja lietotājs vēlas, viņam nav pienākums ievadīt lietotājvārdu, paroli un savas vēlmes ikreiz, kad viņš ienāk mūsu sistēmā.

· Pakalpojumu izstrāde: izmantojot cookie failus mēs varam uzlabot mūsu interneta vidi un elektronisko pakalpojumu darbību. Mēs iegūstam informāciju, piemēram, par to, kuras mūsu vietnes sadaļas ir vispopulārākās, uz kurām interneta vietnēm pāriet mūsu apmeklētāji, no kādām vietnēm viņi ierodas pie mums, cik daudz laika viņi pavada mūsu interneta vidē.

· Izmantošanas analīze: mēs izmantojam cookie failus, lai izveidotu statistiku par mūsu interneta vides apmeklētāju skaitu un elektronisko pakalpojumu lietotāju skaitu, kā arī mēs izvērtējam reklāmas efektivitāti.

· Mārketinga orientācija: ar cookie failu palīdzību mēs varam ievākt informāciju par reklāmas izsūtnēm vai arī par satura orientāciju konkrētai pārlūkprogramma, izveidojot dažādas mērķgrupas. Mēs varam kombinēt ar cookie failu starpniecību iegūto informāciju, ar saņemto informāciju no Jums citā veidā, piemēram, ar informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem. Mūsu lapās var būt atsauces uz vietnēm, precēm un pakalpojumiem, ko sniedz trešās personas, kā arī sociālo tīklu paplašinājumi mārketinga un statistikas nolūkā. Trešo personu pakalpojumi mūsu vietnēs vai trešo personu lietojumprogrammas ir pakļautas trešo personu personas datu aizsardzībai. Mēs rekomendējam Jums iepazīties ar minēto personu personas datu aizsardzības sakarā esošo informāciju.Saunas lietošanas noteikumi
1. Ļoti lūdzam ievērot personīgas higiēnas noteikumus: pirms iešanas saunā un pēc tās apmeklējuma, nepieciešamas noskaloties dušā un noslaucīt ķermeni sausu.

2. Saunā obligāts nosacījums ir dvieļu vai sēdēšanas paliktņu izmantošana.

3. Saunas apmeklējuma laikā nepieciešams izvērtēt sava organisma spējas un neatrasties pirtī ilgāk par 10 minūtēm, ja:

- ir bijuši ilgstoša un pārmērīga fiziskā slodze;

- ir vērojami miega traucējumi;

- ir veselības problēmas, konkrēti, sirds un asinsvadu slimības;

- ja jūs pirmo reizi esat šāda veida pirtī.

4. Apmeklētājiem veselības apdraudējumu rada pieskaršanās saunas karstajām virsmām.


5. Bērni saunā tiek ielaisti tikai pieaugušo pavadībā.6. Aizliegts:

- saunā lietot pirts slotiņas;

- izmantot skrubjus un aromātiskās eļļas;

- apmeklēt saunu personām, kuras atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī;

- aiztikt līdz matu žāvēšanas ierīces (fēnus) ar slapjām vai mitrām rokām. Matu žāvēšanas ierīču izmantošanas laikā nepieciešams ievērot distanci starp matiem un matu žāvēšanas ierīcēm.

- karināt uz saunā esošajām sildvirsmām jebkādus priekšmetus vai apģērbu;

- liet ūdeni uz saunas krāsns!


Uzvedības noteikumi sāls istabā
Ieiešana sāls istabā ir pieļaujama tikai bez virsdrēbēm (jaka, mētelis u.tml.), un tikai tīrā, ieteicams, kokvilnas apģērbā, gaišo toņos. Nepieciešamas ievērot, ka, neraugoties uz mūsu pūliņiem, kas ir saistīti ar sāls istabas uzkopšanu, saskarsmes ar apģērbu rezultātā, var tikt atstātas gaišas pēdas, kas līdzinās krīta nospiedumiem (pēdas viegli ir notīrāmas). Šajā sakarā mēs brīdinām savus klientus, un lūdzam šo ņemt vērā veicot apģērba izvēli.


SEANSA GAITA:


1. Kā likums, sāls istabas apmeklējums norit saskaņā ar iepriekšēju pierakstu. Iepriekšējs pieraksts ir nepieciešams, vispirms jau Jūsu ērtību labad, lai Jums vieta vienmēr tiktu rezervēta Jūsu saskaņotajā laikā.

2. Pirms sāls istabas apmeklēšanas rekomendējam nodrošināt, lai Jūs varētu brīvi elpot caur degunu. Ja ir vērojamas rīkles, kakla, trahejas un bronhu slimības, pēc lēnas un dziļas ieelpas, kas tiek veiktas atbilstošā veidā, jāaiztur elpu izelpas brīdī (cik vien iespējams), un pēc tam veikt izelpu, pēc iespējas lēnāk. Atsevišķā veidā, ar tostarp esošajiem laika intervāliem 1 sekundes garumā.

3. Sāls istabā klienti ieņem sev ērtu pozu (sēdus) un veic procedūru saskaņā ar noteikto grafiku. Nav aizliegts pārvietoties pa sāls istabu seansa laikā, taču, mēs Jūs lūdzam cienīt pārējos klientus, lai neradītu viņiem papildu neērtības ar šāda veida pārvietošanos un savām sarunām.


KO DRĪKST ŅEMT LĪDZI:


1. Ieeja sāls istabā ir atļauta tikai maiņas apavos, jeb sterilās bahilās, un, šajā sakarā mēs rekomendējam visiem ņemt līdzi tīras zeķītes.

Mēs piedāvājam savus maiņas apavus.


2. Neaizmirstiet paņemt līdzi kabatlakatiņu. Tādā gadījumā, ja Jums tas nebūs paņemts līdzi, nepieciešams reģistratūrā paņemt vienreizlietojamos kabatas lakatiņus.KAS IR AIZLIEGTS:


1. Sāls istabā nedrīkst ienest nepiederošus priekšmetus, somas, grāmatas, adīkļus, ēdienu, ūdeni utt. Aizliegts izmantot elektroierīces, tostarp arī telefonus, ja Jūs esat seansā, kurā piedalās vairākas personas. Maksimāli efektīva rezultāta saņemšanas nolūkā, lūgums izslēgt savus mobilos tālruņus.

P.S. Kā izņēmums ir tāds blakusefekts, kā kņudināšana kaklā (ir pieļaujams iedzert pāris ūdens malkus).

2. Procedūra nav pieļaujama apmeklētājiem, ar pārmērīgu parfimērijas aromātu.

3. Sāls alā netiek ielaisti klienti, kuri saskaņā ar „Sāls Atmosfēras" personāla darbinieku viedokli, atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī, apmeklētāji ar šāda reibuma stāvokļa pēc izpausmēm.

4. Procedūru veikšana nav pieļaujama personām, kurām ir vērojamas izteiktas infekcijas slimību pazīmes, paaugstināta temperatūra un slimības akūtā stadijā.

5. Bērniem aizliegts sev ņemt līdzi bumbas, mīkstās rotaļlietas u.c. Atļauts ienest tikai tīras plastmasas rotaļlietas (iepriekš par to paziņojot administratoram).


SVARĪGI:

1. Rekomendējams apmeklēt 10-25 seansus, katru dienu vai ik pēc dienas. Atkārtotus kursus ieteicams veikt pēc 4-6 mēnešiem. Kursu starpā, drīkst apmeklēt sāls istabu 1-2 reizes nedēļā, vai 1-2 reizes mēnesī.

2. Seansi ir jāveic ne agrāk, kā vienu stundu pēc ēšanas vai pēc fiziskās slodzes.


3. Gaidītais ārstnieciskais efekts iestājas tādā gadījumā, ja seansi tiek veikti regulāri, pārtraukums ir iespējams ne ilgāk par 2 dienām.


4. Ir jāsaprot, ka pirmo procedūru iedarbības rezultātā, bronhiālās astmas vai hroniskā bronhīta slimniekiem var saasināties astmatiskās lēkmes, pastiprināties klepus, palielināties sauso krekšķu skaits plaušās, samazināties plaušu caurlaidība. Lai nu kā arī būtu, pēc dažām dienām minētās parādības pazūd, un iestājas jūtams uzlabojums.